Weekblad deGouda digitaal

AFVAL: De roep om scheiding achteraf wordt steeds luider

Gouda – Bij de Goudse bevolking gaan steeds meer stemmen op om afval niet meer vooraf (bronscheiding) te scheiden maar achteraf, z.g. nascheiding. We hebben al een aantal keren over de afvalverwerking geschreven, de wijze van inzamelen en wat het wel of niet oplevert. Om misverstanden te voorkomen is het goed om eerst uit te leggen wat afval verzamelaars (Cyclus in dit geval), afval verwerkers en de gemeente onder nascheiding verstaan. Dit is dus niet alles weer als restafval aanbieden. Papier, glas en GFT zullen via bronscheiding moeten worden aangeleverd. Deze materialen kunnen niet uit het restafval worden geselecteerd voor een nuttige recycling. Glas levert zelfs een gesloten circuit op; al het ingeleverde glas wordt 100% hergebruikt. Het gaat dus alleen om de afweging om PMD (plastic, metaal en drankkartons) eventueel weer aan het restafval toe te voegen.

De kritiek op het verzamelen van PMD bleef niet onopgemerkt
Dat geldt niet alleen voor Gouda maar speelt ook landelijk. PMD moet in een rolcontainer of plastic zak worden aangeboden. Hoewel het meestal wekelijks wordt opgehaald vraagt het ruimte bij de huishoudens, is er een aparte container voor nodig en in het centrum en bij hoogbouw hangen de weinig fraaie zakken aan palen, andere uitsteeksel of liggen op de stoep. Bovendien zijn de zakken zeer uitnodigend voor vogels om de kapot te pikken en er nog wat eetbaars uit te halen. Grote zakken bevatten soms meer lucht dan plastic en als de temperatuur stijgt kan de inhoud behoorlijk stinken. En dan zijn er nog inwoners die zo nodig de plastic verzamelzak al een dag eerder buiten hangen.

Wat is de positieve kant van bronscheiding bij PMD?
Bij SUEZ, het recyclingbedrijf waar ook Cyclus het verzamelde PMD aanlevert, zegt Annie de Loijer, directeur marketing, dat gescheiden PMD een schone bron van afval oplevert. Het wordt volautomatisch in de drie soorten gescheiden en het gesorteerde plastic nog eens in gradaties van hergebruik. Een klein deel dat niet te recyclen is gaat naar het restafval voor verbranding. Als alle plastics bij de bron, dus door de huishoudens, aan het restafval worden toegevoegd, wordt slechts 35% er nog uit gehaald. Overigens wel het meest hoogwaardige plastic.

Artikel gaat verder na de foto

De antwoorden op onze vragen door de drie betrokken instanties:
Dat zijn als eerste de gemeente Gouda en de andere aandeelhoudende gemeentes van Cyclus. Zij erkennen de steeds luider wordende discussie door inwoners over het nut van bronscheiding. De gemeentes hebben nu samen met Cyclus afgesproken dat er in 2021 een uitgebreid onderzoek komt en een marktverkenning gaat plaatsvinden naar beschikbare en geschikte mogelijkheden voor bron- en nascheiding van het huishoudelijk afval en overige grondstoffen.
Cyclus kan niet afwijken van het huidige systeem, zegt Jasmijn Kooijman, communicatieadviseur bij Cyclus. Het zijn uiteindelijk de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de keuze van het beleid.

Cyclus is als specialist op dit gebied wel meedenkend maar uiteindelijk slechts volgend. Op onze vraag wat de impact zou zijn bij een andere inzamelstructuur is het antwoord van Kooijman: “De inzamelstructuur van de gemeente Gouda is nu afgestemd op het beleid “Afval Scheiden Loont”. In vakkringen “diftar” genoemd. Als de keuze op nascheiding van PMD valt dan brengt dat voor Cyclus o.a. het volgende met zich mee:

  • Consequenties voor de inzamelfrequentie van het restafval inclusief PMD.
  • De capaciteit van de verzamelcontainers.
  • Logistieke wijzigingen zoals het vervoer naar andere afvalverwerker(s).

Zij benadrukt bovendien dat de randvoorwaarden voor nascheiding overend blijven. Waardevolle grondstoffen zoals GFT, glas en papier dienen altijd bij de bron gescheiden te worden. Alleen dan kan PMD uit restafval gescheiden worden.

Tot slot legden wij dit onderwerp ook voor aan SUEZ
Om meer te weten over de verwerking van de diverse soorten afval hebben wij al eerder contact gehad met SUEZ Recycling and Recovery Netherlands. Cyclus levert bij hen o.a. het verzamelde PMD aan. Zo kwamen we weer in gesprek met  Anthonita van Egmond, Manager Communicatie om de vraag voor te leggen hoe hun huidig standpunt is over voor- of nascheiding van PMD.
Op de eerste plaats benadrukt ook van Egmond dat glas, GFT en papier bij de bron gescheiden moeten blijven. Doelstellingen die ook worden uitgedragen door Nederland en Europa. Zij zegt dat men bij SUEZ gaat voor hoogwaardige recycling maar vinden wel dat bronscheiding en nascheiding naast elkaar kunnen bestaan. De kracht van bronscheiding is het grootst maar steeds meer wordt erkend dat dit in delen met veel hoogbouw en stadcentra geen ideale oplossing is. Dan werkt nascheiding beter. Zij zegt wel een verschil per gemeente waar te nemen in de kwaliteit c.q. het consequent navolgen van de bronscheiding.
Ook bij Suez worden beide systemen steeds verder verbeterd en er is niet aan te geven of het ene systeem aanwijsbaar beter of goedkoper is. Er wordt wel gewerkt aan chemische recycling. Het zou mooi zijn als dat straks in te zetten zou zijn voor plastics die nu minder eenvoudig kunnen worden gerecycled.

Het woord is uiteindelijk aan de gemeente
Dat is het standpunt van zowel Cyclus als SUEZ. Behalve rationele overwegingen komen daar ook politieke standpunten bij kijken. Bij onze recente inventarisatie is wel duidelijk geworden dat er voor zowel bij het verzamelen als het verwerken geen onoverkomelijke problemen zullen optreden. Vooralsnog is volledig onbekend wat voor prijskaartje gehangen gaat worden aan een eventuele verandering van inzamelen. Bij SUEZ ziet men daar geen groot verschil in. Bij cyclus blijft het uiteindelijke volume weliswaar gelijk maar de kostenconsequentie door de aanpassingen is nog een vraagteken. Het is te hopen dat de definitieve keuze door de gemeente goed onderbouwd wordt en dat in niet mindere mate voor de tarieven.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl