Weekblad deGouda digitaal

Gouda gaat akkoord met aandeel van 25% nieuwe energie opwekken

Gouda – Op de laatste dag voor de sluitingstermijn heeft de Goudse raad zich gebogen over de RES (Regionale Energie Transitie) plannen voor de Regio Midden-Holland en daarmee ook voor de stad Gouda. Voor 1 juli moest elke gemeente van deze regio de plannen door de betreffende gemeenteraden laten goedkeuren. Niet alleen voor hun eigen gemeente maar ook voor de gehele RES regio. De wethouders zijn leidend in dit proces en voor Gouda is dat Hilde Niezen (GL).  Dit geldt voor hun rol als wethouder van de betreffende gemeente én hun functie in de Stuurgroep van de RES.

Communicatie met de inwoners wordt zwaar overdreven
Al vanaf de start van het RES programma werd gesteld dat de inwoners pas later in het voortgangsproces betrokken zouden worden, gezien de complexiteit van de materie. In het onderdeel van het voorstel dat aan de raad is voorgelegd, staat onder “communicatie en participatie”: De RES 1.0 is tot stand gekomen middels een intensief informatie, communicatie en participatie traject met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders. In de hele regio hebben echter slechts 2350 inwoners deelgenomen aan een enquête, webinar, kansentafels of nieuwsbrief. Dat is nog geen 1% van het aantal inwoners! Dit aantal inwoners, samen met de overige vermelde groepen, heeft door het gehele proces het volgende opgeleverd:

  1. Geen duidelijke voorkeur voor één van de testbeelden (diverse afbeeldingen met verschillende zoekgebieden voor windmolens en zonnepanelen);
  2. Sterke voorkeur voor zon boven wind;
  3. Opwek van elektriciteit middels grote windturbines: politiek onbespreekbaar, zeer gevoelig of lastig;
  4. Liever daken, bedrijventerreinen en wegen benutten dan landbouwgrond of natuur- en recreatiegebieden;
  5. Voorkeur voor energieke bedrijventerreinen en energiewegen;
  6. Deze onderdelen zijn efficiënter bij de nodige investeringen door netbeheerders en de ruimte die boven- en ondergronds nodig is.

Wat betekent RES 1.0 Midden-Holland voor Gouda?
RES 1.0 is de eerste versie van de plannen. Er zullen nog vele volgen. Zo zullen deze zomer bestuurders en de stuurgroep via RES 2.0 een plan van aanpak opstellen.
In de door de raad goedgekeurde voorstellen in RES 1.0 is het huidige energiegebruik als uitgangspunt genomen met het doel om in 2030 0.435 TWh in de regio Midden-Holland op te wekken. Het Goudse aandeel is 25% en de wethouder weet dat Gouda daarmee een uitdaging krijgt om 0,108 TWh op te wekken.
Gouda beslaat de kleinste grondoppervlakte van de vijf regio gemeenten maar telt wel de meeste inwoners, vandaar het aandeel van 25%.
Windmolens zijn dus onbespreekbaar en zonnepanelen moeten het doen. Voor de steeds meer toenemende rol van waterstofgas is vooralsnog geen plaats ingeruimd. Zonnepanelen zijn hoofdzakelijk voorzien op grote (bedrijfs-)daken en op overkappingen van parkeerterreinen dicht langs de snelweg A12 en A20. Samenwerking met energiecoöperaties en de wens om 50% via lokaal eigendom te realiseren biedt extra kans tot slagen.

De Goudse raad heeft dus met de voorstellen ingestemd
Daarmee was zij nog net op tijd om het resultaat aan de stuurgroep te leveren.
Intussen blijft het college roepen dat Gouda vanaf 2040 CO2-neutraal en aardgasvrij wil zijn en dus overgestapt moet zijn op duurzame en schone warmte. Daarvoor is de Transitievisie Warmte in het leven geroepen en die moet een leidraad zijn voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente. Het voor heel Nederland geldende plan gaat uit van aardgas vrijmaken van woningen en bedrijven in 2050. Voor zover nu bekend betekent dit:

  • 2030: De regio Midden-Holland wekt 0.435 TWh op via Windmolens en zonnepanelen, waarvan Gouda ¼ voor z’n rekening neemt.
  • 2040: Gouda wil CO2-neutraal en aardgasvrij zijn.
  • 2050: In Nederland wordt het gebruik van aardgas in woningen en bedrijven stop gezet.

Zullen we het ambitieus noemen?

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl