Weekblad deGouda digitaal

Het Gouds college geeft signalen af voor de toekomst

Gouda – Gelijk met de presentatie van de jaarcijfers 2020 lanceerde het Gouds college een zogenaamde Kadernota. Hierin is becijferd en verwoord hoe men de ontwikkelingen ziet van 2022 tot en met 2025. De inhoud is gebaseerd op de kennis van nu en de huidige zienswijze. De invloed van het college op de ontwikkelingen gaan niet verder dan het moment van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hoe dan ook, het is goed dat men een visie op de toekomst deponeert.

Uitgelicht
Er staan in deze Kadernota een aantal opvallende uitspraken, die we onze lezers niet willen onthouden.
Onder het hoofdstuk Risico’s kwamen we het onderwerp Energietransitie tegen. Een moeizaam proces met veel meningen. Het college schrijft:  “Zonder aanvullende rijksmiddelen zal de vertaling van de Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplannen en de uitwerking van de RES niet goed uitgevoerd kunnen worden. Dat kan ten koste gaan van draagvlak, snelheid en kwaliteit.” (Ofwel, zonder geld uit den Haag kan het Klimaatakkoord niet of niet tijdig worden waargemaakt. Maar we zitten nog een tijdje zonder regering, dus dat helpt ook niet.)

Nog een onderwerp waarbij Gouda op geld van het Rijk moet wachten: Bodemtaken. Zo rond deze tijd  wordt een conceptvoorstel over de verdeling van middelen voor de bodemtaken vanuit het Rijk verwacht: “Het Rijk lijkt ervan uit te blijven gaan dat op grond van financiële afspraken over het stelsel van de Omgevingswet geen verschuiving van middelen nodig is.” (Dat lijkt veel op fluiten naar de centen van het Rijk)

De Turfmarktkerk. Dat hele proces heeft de gemeente al veel geld gekost, maar het einde blijkt nog niet in zicht gezien de tekst: “Het juridisch proces is gaande en onbekend is wanneer dat eindigt. Dit betekent dat het (totale) bedrag van het kostenverhaal als risico is benoemd. Tevens loopt de gemeente risico op extra kosten voor juridische bijstand.” (Dat lijkt een duidelijke hint dat de gemeente de portemonnee wil trekken om haar gelijk te krijgen.)

Het Stadhuis op de Markt. De huurovereenkomst is geëindigd op 1 maart jl. Dat betekent huurderving voor de gemeente en men zoekt naarstig naar een nieuwe invulling. Het college schrijft: “Het is onzeker of deze verkenning leidt tot een passende invulling. Naar verwachting zal dit pas volgend jaar z’n beslag krijgen. (Intussen dus geen huurpenningen maar wel de lasten.)

Verduurzaming. Het college propageert al jaren de ambitie om Gouda 10 jaar eerder van het (aard)gas af te koppelen. Bijna heel Nederland zou het een prestatie van jewelste vinden als dat in 2050 gelukt zou zijn. In deze Kadernota staat: “Om deze ambitie te halen en het gemeentelijk vastgoed in 2040 energie- en co2-neutraal te maken dient een routekaar te worden ontwikkeld waarin duurzaamheidsactiviteiten en bijbehorende investeringen zijn opgenomen. (Uit welk potje dat geld moet komen staat er niet bij net zo min als de burgers nog steeds niet weten in welke mate de gemeente -lees in dit geval het Rijk- hen financieel tegemoet gaat komen. Toch start de uitvoering in 2022.)

De Kadernota omvat natuurlijk veel meer maar deze opvallende onderdelen verdienden o.i. er uitgelicht te worden.

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl