Weekblad deGouda digitaal

Je zult maar MKB ondernemer zijn op 1 januari 2020

De eerste dag van het nieuwe jaar loopt gelijk met de invoering van de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het is als werkgever belangrijk aandacht te besteden aan de veranderingen die deze wet teweegbrengt en die vooral de salarisadministratie zal belasten. Deze wet geldt voor alle ondernemers maar op hen die in het MKB opereren, is de druk veel groter. Grote bedrijven beschikken meestal over een flinke administratieve afdeling. Ondernemers in het MKB krijgen verhoudingsgewijs veel meer voor hun kiezen door de invoering van de WAB.

Vooral de salarisadministratie zal het moeten ontgelden
De WAB is tot stand gekomen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken werknemers een vast contract te geven. Behalve dat werknemers geïnformeerd moeten worden zullen de meeste veranderingen door de salarisadministratie verwerkt moeten worden. Om een beeld te geven van de veranderingen hebben we een overzicht gemaakt en elk onderdeel van een korte toelichting voorzien. U kunt het als leidraad gebruiken om te weten wat er allemaal als MKB-er op u afkomt en om daarmee prioriteiten vast te stellen welke onderdelen van de WAB het meest urgent voor u zijn.

Dit zijn de veranderingen als gevolg van de WAB

1. Wijziging van de WW-premie
Het aantrekkelijker maken van vaste contracten wordt onder andere verkregen door het wijzigen van de WW-premie. Per 1 januari moet een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract afgedragen worden en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract c.q. dienstverbanden anders dan voor onbepaalde tijd. De sectorpremie komt daarmee per 1 januari 2020 te vervallen. Wel zijn er twee situaties waarin de lage WW-premie herzien kan worden naar een hoge WW-premie en wel met terugwerkende kracht.

2. Arbeidsovereenkomst en Ontslagrecht
Een arbeidsovereenkomst met een werknemer kan door de werkgever opgezegd worden als daar een redelijke grond voor is, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Vanaf 1 januari 2020 kan een combinatie van omstandigheden uit de ontslaggronden echter ook een redelijke grond vormen voor het ontslag van de medewerker. Dit wordt de cumulatiegrond genoemd. Stapeling van redenen dus.

3. Compensatie transitievergoeding
Het wordt voor werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die betaald is bij het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Een werkgever die vanaf 5 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 de vergoeding heeft betaald, moet de aanvraag van de compensatie uiterlijk 30 september 2020 indienen. Daarna bepaalt het UWV de rechtmatigheid.

4. Opzegtermijn oproepkrachten
Oproepkrachten moeten vanaf 1 januari 2020 minstens vier dagen van tevoren door hun werkgever opgeroepen en afgezegd worden. Daarnaast moet de werkgever de oproepkracht na 1 jaar een vaste arbeidsomvang aanbieden.
Verder mogen de oproepkrachten vanaf 2020 hun dienstverband opzeggen met een opzegtermijn van vier dagen. De huidige opzegtermijn voor werknemers ligt op een maand. Daarnaast wordt het werken met oproepkrachten duurder.

5. Loonstrook aanpassen
Ook de loonstrook moet aangepast worden. Vanaf 2020 moet uit de arbeidsovereenkomst blijken of er sprake is van een lage of een hoge WW-premie. (Zie ook punt 1.) Op de loonstrook moet het betreffende tarief vermeld worden om het nieuwe systeem beter te kunnen handhaven.

6. Bijtelling fiets van de zaak
Per 1 januari 2020 wordt het ook interessanter voor werknemers om een fiets van de zaak te rijden. Werknemers die van deze regeling gebruik maken krijgen jaarlijks wel 7% bijtelling.

7. Beperking van de ketenregeling
Vanaf 1 januari 2020 is het weer mogelijk 3 contracten in 3 jaar te verstrekken. Contracten die aflopen op of na 1 januari 2020 kunnen verlengd worden voor bepaalde tijd tot een totale looptijd van 3 jaar, mits deze contractverlenging niet een 4e contract betreft. Let op, deze regel gaat per 1 januari direct in.Personeel heeft vanaf die datum dus automatisch recht op een vast contract als:

  • Er 3 jaar lang meer dan 3 tijdelijke contracten geweest zijn bij dezelfde werkgever, of voor hetzelfde soort werk bij verschillende werkgevers
  • Er maximaal 6 maanden tussen de contracten zit
  • Het 3e contract afloopt op of na 1 januari 2020;
  • In de cao geen andere voorwaarden hierover staan. De afspraken in de cao gaan altijd voor.

8. MKB-verzuim-ontzorg verzekering
Op 1 januari 2020 komt er een nieuwe verzekering beschikbaar. Dit is de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering helpt kleine werkgevers bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Het dekt het financiële risico en heeft een transparant dienstverleningspakket voor twee jaar.

9. Verruiming werkkostenregeling
De regeling waarmee werkgevers bijvoorbeeld een bedrijfsuitje of een kerstpakket mee kunnen geven, genaamd de werkkostenregeling, wordt verruimd. Het huidige percentage zal worden verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000,- van het totale fiscale loon. Voor bedragen die boven de € 400.000,- vallen blijft het originele percentage van 1.2% van kracht. Met name kleine bedrijven of bedrijven in het midden klassement zullen van deze nieuwe regeling voordeel ervaren.

10. Partnerverlof geboorte
Per 1 juli 2020 kunnen partners aanvullend geboorteverlof opnemen tot een maximum van 5 weken. In deze tijd krijgen deze werknemers een uitkering met een hoogte van maximaal 70% van het eigen dagloon. Echter is hier een maximum aan vastgesteld van 70% van het maximumdagloon. Dit percentage van het dagloon zal gedurende die weken worden uitgekeerd door het UWV. Verder zal de werknemer het verlof moeten aanvragen in gehele weken en het zal dus niet per dag kunnen.

11. AOW-leeftijd en pensioen
De AOW-leeftijd zal de komende jaren minder snel omhoog gaan. De AOW-leeftijd lag eerst op 66 jaar en 8 maanden. Dit is veranderd naar 66 jaar en 4 maanden.

12. Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Voor payrollwerknemers geldt vanaf januari 2020 dat zij minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers die die in dienst zijn van het betreffende bedrijf. Bovendien krijgen payrollkrachten met ingang van 2021 recht op een goede pensioenregeling.

Uiteraard wensen wij alle MKB-ers een aangename periode ronde de Kerstdagen en Nieuwjaar, ongeacht hoe er invulling aan gegeven wordt. Dat het inspelen op de nieuwe regels van de WAB daarnaast voor extra werk zorgt is vooral een gevolg dat de wetgever graag 1 januari als ingangsdatum kiest.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl