Weekblad deGouda digitaal

Kan dijkversterking Hollandsche IJssel verder beperkt worden?

Om vast te stellen hoeveel dijkversterking langs de Hollandsche IJssel nodig is, moeten alle oplossingen waarmee aan de eisen voor waterveiligheid kan worden voldaan onderzocht worden. Dit zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de provincie Zuid-Holland. De provincie had de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieuef-fectrapport voor de dijkversterking ‘Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard’.

De dijk langs de Hollandsche IJssel voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard naar oplossingen om de Krimpenerwaard te beschermen. Voordat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten over het project worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

In de eerste fase van het project is een voorkeursoplossing gekozen voor de dijkversterking. Deze oplossing wordt nu uitgewerkt. Ook wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om omgevingseffecten te beperken of te voorkomen. De Commissie vindt echter dat eerst een nadere onderbouwing van de voorkeursoplossing nodig is.

Vanwege de bebouwing op en langs de dijk is er weinig ruimte voor dijkversterking. Het project heeft veel impact op de omgeving. Daarom adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport alle mogelijkheden te onderzoeken om aan de normen voor de waterveiligheid te voldoen. Vooral de ‘voordeursoplossing’, met mogelijke maatregelen aan de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, is daarbij van belang. Dit moet duidelijk maken in hoeverre de dijkversterking beperkt kan blijven. Verder adviseert de Commissie om in het rapport mogelijke oplossingen beschrijven voor knelpunten voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid, landschap en natuur.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl