Weekblad deGouda digitaal

Op weg naar nog meer gerestaureerde Zuid-Hollandse rijksmonumenten

Volgens de rapportage Erfgoedmonitor Zuid-Holland 2020 is de provincie goed op weg naar het streefpercentage van 10% restauratieachterstand bij haar rijksmonumenten. Maar we zijn er nog niet! In onze provincie verkeert op dit moment 12,8% van de rijksmonumenten nog steeds in matige tot slechte onderhoudsstaat. Er is dus nog werk aan de winkel. Landelijk is bepaald dat een restauratieachterstand van 10% acceptabel is. Dit biedt de restauratiesector ook voldoende werkgelegenheid en hiermee houden we de specifieke vakkennis, benodigd voor het restaureren van erfgoed, op peil.

Sedert 2017 is in totaal ruim € 17,9 miljoen aan subsidie verstrekt voor restauraties van rijksmonumenten. De helft van dit bedrag werd gefinancierd uit eigen provinciale middelen, de andere helft kwam uit de rijksbijdrage voor restauraties van rijksmonumenten. Daarnaast investeerden monumenteigenaren ook flink in de restauratie en herbestemming van hun pand. Op basis van de ingediende aanvragen in de afgelopen jaren schatten gedeputeerde staten in dat een jaarlijkse bijdrage van € 2 miljoen uit provinciale middelen extra nodig is, naast het budget van circa € 2,5 miljoen, om alle aanvragen voor restauratiesubsidie, die inhoudelijk op orde zijn te honoreren en daarmee meer rijksmonumenten in onze provincie in een goede staat brengen.

Willy de Zoete, gedeputeerde voor Zuid-Holland: “Dankzij de inzet van veel vrijwilligers, monumenteigenaren, -beheerders, bestuurders en restauratievaklieden slagen we er in Zuid-Holland steeds beter in om ons verleden, ons erfgoed, een gerestaureerde plek voor de toekomst te geven. Dankzij de subsidies van de provincie leggen we daar ook een stevige basis voor. Zo kan ons erfgoedverleden als bron van inspiratie blijven dienen voor alle Zuid-Hollanders, ook in de komende decennia.”

Onderhoud en leegstand in beeld
De Erfgoedmonitor maakt de staat van onderhoud en leegstand van de rijksmonumenten in de provincie Zuid-Holland inzichtelijk ten behoeve van de ontwikkeling van provinciaal beleid. De gegevens van de individuele objecten zijn niet openbaar toegankelijk vanwege de AVG, maar de nu ontwikkelde rapportage geeft een beeld van de resultaten over de hele provincie. Openbaar toegankelijke data in combinatie met een analyse van actuele fotobeelden geven een inschatting van de onderhoudsstaat. De monumentenwacht verzorgt daarbij, met hun specifieke kennis van de Zuid-Hollandse monumenten, de analyse van deze fotobeelden.

Marielle Hendriks, directeur-bestuurder Monumentenwacht en Erfgoedhuis Zuid-Holland: “De Erfgoedmonitor levert belangrijke informatie voor ons provinciaal monumentenbeleid op. Deze editie leert ons bijvoorbeeld dat agrarische monumenten en molens extra zorg behoeven. Ik ben blij dat de Monumentenwacht met onze foto-inspecties aan deze inzichten bij kon dragen. Zo kunnen wij ons samen met eigenaren en provincie Zuid-Holland nog gerichter inzetten voor ons mooie erfgoed!”

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl