Weekblad deGouda digitaal

Ruimtelijke Ordening

Column – Deze twee woorden klinken alsofwe de inrichting van onze ruimte,onze stad volledig in de handhebben en alsof dit rustig enordelijk tot stand komt. Niets isechter minder waar. Zo lopen degemoederen over een gemiddeldbouwproject bijvoorbeeld vaakhoog op. Initiatiefnemers van eenbouwplan en tegenstandersdaarvan bevechten elkaar te vuuren te zwaard. Met de Wet op deRuimtelijke Ordening in de hand.Veel vechtpartijen eindigen bijde Raad van State. Daarvóór zijnde kemphanen dan al vaak bijde Bezwaarschriftencommissiegeweest, bij de Gemeenteraad,bij de Rechtbank en soms ookbij het Hof. Door dit alles is degemiddeld doorlooptijd van eenbouwproject met bijvoorbeeldwat horeca, winkeltjes enbovenwoningen opgelopen totzo’n zeven, ja je leest het goed,ZEVEN jaar. Áls het er al komt.Dat betekent dat een aannemerdie vandaag het plan heeft omeen stuk of wat woningen tebouwen voor bijvoorbeeld jongewoningzoekenden, dat ze er misschienpas in 2025 staan. Veel telaat natuurlijk voor de jongerenvan nu. Er is in de Randstadvolgens deskundigen een tekortvan circa 200.000 woningen. Veeljongeren wonen tot hun25e of zelfs 30e nog bij paps en/of mams in huis. Ook veel ouderenzouden het liefst verhuizenmaar ook voor die groep is bijnaniets te krijgen. Ombouwen vanleegstaande gebouwen is maareen druppel op de gloeiende plaaten stuit net zo vaak op bezwarenals nieuwbouw. Gelukkig ontwikkeltGouda de nieuwbouwwijkWestergouwe. Daar moetenuiteindelijk in 2030 zo’n 4000woningen komen. Maar Westergouween Triangel in Waddinxveenzijn de laatste grotenieuwbouwlocaties in deRandstad. Die voorzien slechtsin een paar procent van de vraagnaar woningen. Kortom, weontkomen er gewoon niet aan omook ín de stad flink te bouwen.Of in het groen. Ook in Gouda.Velen zeggen “Prima, maar NotIn My Back Yard!”. En zij makenbezwaar omdat hun hondenpoepveldjedreigt te wordenvolgebouwd. Of omdat er teweinig parkeerplaatsen zijn. Oféén van de duizend andere redenenaan om niet dáár te bouwenmaar ergens anders. Waar je exactdezelfde discussies krijgt. Tegendie mensen zou ik willen zeggen:denk eens niet alleen aan jezelf,maar ook aan de 200.000 (jonge)mensen in de Randstad, waarvanGouda onderdeel is, die geenfatsoenlijke woonruimte kunnenvinden.

Johan Weeber

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl